ธีมวันอาหารโลก “Healthy Diets for a Zero Hunger World”

ธีมวันอาหารโลก “Healthy Diets for a Zero Hunger World”

ตระหนักถึงบทบาทของเกษตรกรที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของอาหารที่มีอยู่โดยการผลิตที่หลากหลายและใช้วิธีการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ISF ร่วมกับองค์การเกษตรกรโลก (WFO) ในการประชุมครั้งที่ 46 ของ คณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก (CFS 46) เพื่อหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการ

ส่งเสริมระบบอาหารทั่วโลก

ความจำเป็นในการปรับตัวด้านการเกษตรเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้นำระดับโลกในการประชุมภาคี (CoP) ครั้งที่ 14 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ได้ยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันการเสื่อมโทรมของที่ดินและปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รายงานโดย Global Commission on Adaptationกล่าว

ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารแย่ลง และหากไม่มีการปรับตัวก็อาจลดผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2593 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย 500 ล้านคนและขยายช่องว่างด้านอาหารให้กว้างขึ้นด้วยเมล็ดพันธุ์เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหาร ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงความสามารถของเกษตรกรในการ

ตัดสินใจเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างชาญฉลาด 

สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก เอกสารของ ISF เรื่อง“การสนับสนุนการเลือกเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร”ระบุว่า เกษตรกรควรมีโอกาสตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาปลูกเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ส่วนตัวของพวกเขามากที่สุด นอกจากการเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วตำแหน่ง ISF ในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนยังระบุถึงความจำเป็นใน

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้ดียิ่งขึ้น 

นำแนวทางการจัดการสารอาหารแบบบูรณาการมาใช้ และยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อเกษตรกรและต่อหน่วยที่ดิน และน้ำความจำเป็นในการปรับตัวการเกษตรเน้นให้เห็นถึงบทบาทของนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในการเปลี่ยนแปลงระบบการทำฟาร์มให้มีความยืดหยุ่นและให้ผลผลิตมากขึ้น 

ภาคเอกชนด้านเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเกษตรกร

โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาพันธุ์ที่สามารถทนต่อความเครียดจากสภาพอากาศ เช่น ความร้อนที่เพิ่มขึ้น ความแห้งแล้ง และโรคพืช“เราต้องการระบบการทำฟาร์มที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถทำให้การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Credit : เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ / สล็อตเครดิตฟรี